Avtal

Avtal vid köp och försäljning av företag

Visste du att man ofta ingår flera sorters avtal när man inleder en process med att köpa eller sälja ett företag? Här är några centrala avtal som förekommer:

1) Sekretessavtal (non-disclosure agreement eller NDA). Med detta avtal säkerställer man att den andra parten inte missbrukar känslig information som överlåts i samband med granskning av ett företags (köpeobjektets) situation. Borde alltid innehålla en klausul om sanktioner vid missbruk av informationen.

2) Intentionsavtal (letter of intent). Med ett intentionsavtal uttrycker parterna en vilja att genomföra en viss rättshandling samt sättet på vilken denna skall genomföras. Med ett intentionsavtal kan man t ex komma överens om en exklusiv rätt under en viss tid att förhandla om köp av det aktuella företaget. Ett intentionsavtal förbinder inte parterna att senare ingå ett slutligt avtal om att köpa eller sälja.

3) Föravtal. Ett föravtal binder parterna att senare ingå ett slutligt avtal. I föravtalet kan man lämna vissa villkor öppna och dessa specificeras senare i det slutliga avtalet. Ett ensidigt brutet föravtal ger rätt till ersättning om den andra avtalsparten lider skada.

4) Köpeavtal / slutligt avtal. I detta avtal regleras alla detaljer i den överenskomna affären.

Vill du ha hjälp med en företagsaffär? Ta gärna kontakt med oss på Concordia.