Friskrivningsklausul

Friskrivningsklausul - Concordias företagstjänster och företagsrådgivare

Jag gör mitt yttersta för att den information jag erbjuder är korrekt och heltäckande. Jag kan inte garantera att den information jag ger är korrekt, felfri och uppdaterad.

Jag är inte ansvarig för några skador, fel eller försummelser som beror på den information jag ger. Jag är inte heller ansvarig för skador som uppstår på grund av användning av den information jag gett. Mottagaren av budskapet har alltid det slutgiltiga ansvaret för användning av den information jag gett.

Vastuuvapauslauseke - Concordian yrityspalvelut ja yritysneuvojat

Teen kaikkeni, että tarjoamani tieto on tarkkaa ja kattavaa. En voi taata, että jakamani tieto on tarkkaa, virheetöntä ja ajan tasalla.

En ole vastuussa mistään vahingoista, virheistä tai laiminlyönneistä, jotka johtuvat jakamastani informaatiosta. En ole myöskään vastuussa jakamani tiedon käytöstä johtuvista vahingoista. Lopullinen vastuu jakamieni tietojen käytöstä on aina viestin vastaanottajalla.

Disclaimer - Concordia's Business services and business advisors

I will do my utmost to ensure that the information I provide is correct and comprehensive. I cannot guarantee that the provided information is correct, comprehensive or up to date.

I am not responsible for any damages, errors or neglects in the information I give. I am not responsible for damages caused by the use of the information provided. The recipient of the message has always the ultimate responsibility for using the information I have given.