Business Finlands utvecklingsfinansiering

(20.03.2020 | Concordia)

Utvecklingsfinansieringen är fördelad i två olika typer av tjänster:

1) Förstudiefinansiering under störningssituationer. Finansieringen är max 10 000 euro. Finansieringen är avsedd för att företaget ska utreda och planera nya verksamhetsmodeller, underleverantörskedjor och omorganiseringar i störningssituationen orsakad av Corona, och även efter krisens slut.

Denna finansiering är alltså avsedd för att kartlägga och planera de åtgärder, med vilka det kan minska på störningarna i affärsverksamheten och förbereda sig på näringsidkande efter störningssituationen.

2) Utvecklingsfinansiering under störningssituationer. Finansieringen är max 100 000 euro. Denna del är avsedd för att förverkliga de utvecklingsåtgärder företaget identifierat i förstudien eller annars identifierat på eget bevåg, och som förbättrar företagets möjligheter under störningssituationen orsakad av Corona, och även efter krisens slut.
Målsättningen är att åtgärderna relaterar till nya lösningar för produkter eller produktionen vid företaget.

Genom utvecklingsfinansiering kan företaget förverkliga nya utvecklingsåtgärder, med vilka det kan förhindra och åtgärda rubbningar i marknaden och produktionskedjan orsakade av coronavirusepidemin. Man kan ansöka om utvecklingsfinansiering också utan förstudieprojekt.

Vem kan ansöka?

Finansieringen är avsedd för alla Små och medelstora samt midcap-företag (omsättning under 300 miljoner euro), som nu lider av störningarna i marknaden och produktionskedjan orsakade av Coronaviruset.

Utveckling av affärsverksamheten för besöksnäringen / FÖRSTUDIER OCH KARTLÄGGNING

Typiska ändamål för finansieringen är: utredningar och förberedelser för att utveckla tjänster inom logi- och besöksnäringen samt tjänster i direkt anslutning till besöksnäringen, som lider av affärssvårigheter på grund av minskad turism.

Inom förstudierna är stödets omfattning 80% av de godkända totalkostnaderna och 70 % av det godkända stödet kan betalas i förskott. Business Finlands maximala storlek på finansieringen är 10 000 € (projektets totalbudget är i detta exempel 12 500 euro).

I finansieringen använder man sig av en enkel uppskattning av utgifter (löner + sidokostnader + köptjänster + flat rate). Kostnadstyper som godkänns är företagets egna lönekostnader inkluderande sidokostnader i den mån personen jobbar för projektet samt köptjänster. Därtill godkänns en flat rate bland utgifterna, vilken är 20% av summan för lönekostnader och köptjänsternas sammanlagda summa.

Vad kan man förverkliga inom projektet?

I projektet som finansieras kan man utreda vad som kunde vara en ny riktning för verksamheten, nya kundgrupper och alternativ för att förverkliga sina planer i undantagstillstånd samt efteråt.
Ändamål för utredningsarbetet kan vara:
Nya marknads- och kundbehov
Nya samarbetsnätverk
Nya sätt att organisera arbetet och produktionen
Nya tjänster och produkter
Vilken som helst ny åtgärd inom företaget, som företaget anser nödvändig i denna situation

Utveckling av affärsverksamheten för besöksnäringen / UTVECKLINGSFINANSIERING

Typiska ändamål för finansieringen: Nya logi- och turisttjänster inom företaget samt tjänster i direkt anslutning till dessa, som lider av affärssvårigheter på grund av minskad turism; utveckla serviceutbudet samt utveckla den övriga affärsverksamheten.

Inom utvecklingsprojekt är stödets omfattning 80% av de godkända totalkostnaderna och 70 % av det godkända stödet kan betalas i förskott. Business Finlands maximala storlek på finansieringen är 100 000 € (projektets totalbudget är i detta exempel 125 000 euro), och kan beviljas företaget endast en gång. Eventuella tilläggsåtgärder efter projektet finansieras som normala forksnings-, utvecklings-, och innovationsprojekt enligt normala finansieringskriterier.

Vad kan man förverkliga inom projektet?

Projektfinansieringen kan användas för att förverkliga de förnyelse- och utvecklingsåtgärder genom vilka företaget försöker lösa problemen i sin nuvarande verksamhet, hitta nya riktningar för sin verksamhet eller utveckla sitt underleverantörsnätverk och produktion genom att åtgärda de brister som man upptäckt i sin produktionskedja. En förutsättning är att åtgärderna siktar på nya saker för företaget, och inte är i direkt anslutning till nuvarande verksamhet eller utgifter för operativa produktionskostnader. Finansieringen kan inte användas för att täcka förluster orsakade av störningarna.
De planerade utvecklingsåtgärderna kan genomföras som eget arbete eller som köptjänst. Finansieringen kan också riktas till att pilottesta nya saker i företagets verksamhet. Utvecklingspunkter kan exempelvis vara:

  • Nya produkter och tjänster
    • Nya modeller för partnerskap och underleverans
    • Nya verksamhetsmodeller för att organisera arbete och produktion samt flytta dessa till Finland
    • Vilken som helst annan åtgärd som företaget anser nödvändig i denna situation