FAQ - Ensamföretagarstödet

(15.04.2020 | Concordia)

Hur stort är stödet för ensamföretagare under coronavirussituationen och vad kan det användas till?

Det är fråga om ett engångsbelopp på 2000 euro per ensamföretagare som kan användas för kostnader som föranleds av ensamföretagares företagsverksamhet. Sådana kostnader är till exempel kostnader för lokaler och utrustning som skaffats för företagsverksamheten samt bokförings- och kontorsutgifter. Lönen som företagaren betalar till sig själv räknas inte i kostnaderna, men stödet kan användas till alla andra kostnader.

Vilka är villkoren för stödet? Vilka är kriterierna för bedömningen?

Villkoren för stödet är att ensamföretagares ekonomiska situation och omsättning har försämrats på grund av coronavirusepidemin efter 16.3.2020 samt att ensamföretagaren anses ha förutsättningar till lönsam affärsverksamhet.

Den ekonomiska situationen tolkas som försämrad ifall företagets försäljningsintäkter och kundfordringar har sjunkit över 30 % medan kostnaderna hållits så gott som på samma nivå. Intäkterna bedöms enligt det månatliga bokslutet för 2020 eller kontoutdragen. Observera att detta gäller från och med 16.3. Har den ekonomiska situationen försämrats redan i januari och februari anses inte detta bero på coronakrisen.

Affärsverksamheten beräknas ha förutsättningar till lönsamhet ifall affärsverksamheten har varit lönsamt på basis av 2019 års bokslut eller skattedeklaration.

Ifall affärsverksamheten har inletts efter 31.12.2019, ska man lämna in annan pålitlig redogörelse (kopia av bokföringen och kontoutdragen). Ensamföretagaren får inte ha ekonomiska svårigheter. Ifall ensamföretagaren har skatteskulder, ska denne ha en betalningsplan för skatteskulden som är godkänd av Skatteförvaltningen. Betalningsplanen för skatteskulden ska vara gjord innan man lämnar in ansökan.

NB: Arbets- och näringsministeriet har förtydligat sina riktlinjer gällande ensamföretagarstödet 26.5. Läs mera här.

Vem kan ansöka om stödet?

Stödet kan beviljas till en företagare som ensam bedriver ekonomisk verksamhet som huvudsyssla i Finland och som inte har anställd arbetskraft. Med heltid avses att företagaren är registrerad enligt FöPL eller kan påvisa att den årliga inkomsten eller faktureringen omfattar minst 20 000 euro. Understödet är avsett för företagare oavsett företagsform och finansieringsmetod.

Företagare med pensionsinkomster kan ansöka om ensamföretagarstödet ifall de övriga villkoren uppfylls. Den som räknas som ensamföretagare på heltid kan få vilken som helst pension, bara han eller hon uppfyller övriga villkor för stödet. Erhållande av pension utgör inte hinder för beviljande av stödet för ensamföretagare när de övriga villkoren uppfylls.

Hur är det med säsongsbaserad verksamhet?

I en säsongsbetonad affärsverksamhet jämförs dessa med utvecklingen för försäljningsintäkterna från den föregående säsongen. Vid beslutsfattandet förlitar man sig på företagarens anmälan på ansökningsblanketten och den kopia av bokföringen och/eller kontoutdraget som skickats i samband med ansökan eller ett dokument som lämnats skriftligen och av vilket på annat sätt framgår minskningen av försäljningsintäkterna med 30 % eller mer.

Vilka företagsformer kan beviljas stöd?

Understödet för ensamföretagare är inte beroende av verksamhetens juridiska företagsform och finansieringsmetod. Det kan alltså beviljas till alla företagsformer som en ensamföretagare kan ha, alltså enskild näringsidkare eller firmanamn, kommanditbolag eller aktiebolag.

Understödet kan också beviljas till s.k. lättföretagare som sysselsätter sig själva och arbetar företagarmässigt utan att grunda ett eget företag. Företagare på frilansbasis kan också få stöd när företagarna fungerar som självständiga näringsidkare, med firma (som yrkesutövare eller rörelseidkare), personbolag (öppet bolag, kommanditbolag), aktiebolag eller andelslag.

Hur bedöms det att det finns förutsättningar för lönsam verksamhet?

  • Utgångspunkten för lönsam verksamhet är att det av bokslutet för 2019 eller den lämnade skattedeklarationen framgår att resultatet för räkenskapsperioden har varit positivt. Om resultatet har varit negativt på grund av att företaget haft större avskrivningar än normalt eller att man har betalat lön till sig själv, tolkas resultatet som positivt.
  • Som en del av bedömningen av förutsättningarna för lönsam verksamhet ska det utredas om företaget har haft skatteskulder redan före coronaepidemin. Kommunerna ber företagaren att lämna in ett intyg över skatteskulder. Företagare kan kontrollera sina skatteskulder från företagsdatasystemet (YTJ), med undantag för ensamföretagare med firma som använder tjänsten MinSkatt. Om en företagare har skatteskuld, ska han eller hon ha en av Skatteförvaltningen godkänd plan för betalning av skatteskulden eller annan godkänd plan t.ex. en plan i fråga om utsökning eller företagaren ska kunna visa att en inlämnad ansökan om betalningsarrangemang har gjorts. I fråga om mindre skatteskulder kan beviljandet av stöd ske enligt prövning. Kommunerna ger närmare anvisningar om hur de handlar i fråga om skatteskulder.
  • Om företagarens försäkring och det material som företagaren har lämnat in är motstridiga kan ombeds den sökande lämna tilläggsinformation. Vid bedömningen av om verksamheten varit lönsam kan ensamföretagarens utredning om en exceptionell situation 2019 beaktas. Om företagsverksamheten har inletts efter den 31 december 2019 ska någon annan tillförlitlig utredning lämnas (kopia av bokföringen och kontoutdraget). Ensamföretagaren får inte vara i ekonomiska svårigheter.

Anses man vara ensamföretagare om man har sagt upp alla sina anställda?

Med ensamföretagare anses en företagare som ensam bedriver ekonomisk verksamhet och som inte har anställd arbetskraft. Ensamföretagandet tolkas utgående ifrån situationen vid ansökningstiden. Om företagaren har förutom sig själv 1-5 personer anställda men har permitterat sina anställda är det inte fråga om en ensamföretagare. Ifall företagaren har avskedat sina anställda och inte anställer andra arbetare än sig själv vid ansökningstidpunkten, anses denne vara ensamföretagare.

Har du högst fyra anställda förutom dig själv kan du söka stöd från NTM-centralen. Har du mera än fyra anställda förutom dig själv kan du söka stöd från Business Finland.

Kan jag ansöka om stöd om mitt företag har flera delägare men jag är den enda som arbetar och den enda som är FöPL-försäkrad?

Stödet kan sökas av ensamföretagare som bedriver verksamheten som huvudsyssla, oavsett finansieringsform. Ägare kan inte ansöka om stöd för ensamföretagare, om de inte är ensamföretagare på heltid.

Var kan ensamföretagare ansöka om stöd?

Ensamföretagaren kan ansöka om stöd hos den kommun som företaget i företags- och organisationsregistret har som hemkommun. I Jakobstadsregionen (Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre) är det via Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia som man ansöker om stödet. Här kan du läsa mera om stödprocessen samt fylla i den elektroniska blanketten.

Hur beviljas stödet om ensamföretagaren har flera företag?

Stödet för ensamföretagare beviljas företagarspecifikt. Ifall ensamföretagaren har flera företag där denne är ensam anställd, beviljas stödet till det företag där företagaren arbetar heltid.

Vad händer i de fall där företagaren inte arbetar i något av sina enskilda företag i huvudsyssla, men då allt arbete i alla företag räknas ihop blir företagaren FöPL-försäkringsskyldig och sammanlagt företagare på heltid?

Företagaren kan ansöka om stöd en gång genom ett företag men inte för alla sina företag.

Hur gör man om företaget har flera företagare men ingen anställd arbetskraft?

Ifall det är fråga om ett företag med flera personer med företagarställning som de facto arbetar i företaget i fråga, kan dessa ansöka om finansiering från NTM-centralen.

Jag har en pension som är alltför liten så jag arbetar heltid som företagare ännu, kan jag få stöd?
Pensionsinkomster är inget hinder föratt få beviljat ensamföretagarstöd ifall de övriga villkoren uppfylls.

Jag är heltidsföretagare utan anställda men just nu är jag sjukledig och får ersättning från FPA. Kan jag få stöd?

Om du får sjukdagpenning räknas du inte som heltidsföretagare. Om din verksamhet drabbats av coronakrisen kan du söka om stöd efter att du börjat jobba igen.

Jag har ett företag på sidan av mitt jobb. Kan jag få stöd?

Om du har en anställning på annat håll räknas du inte som heltidsföretagare och då är du inte berättigad till stöd.

Vi är två företagare som driver verksamheten tillsammans. Kan vi söka stöd var och en för sig?
Företag med två eller flera företagare söker stöd från NTM-centralen eller Business Finland.

Jag har en inhoppare som jobbar åt mig ibland dvs jag är inte helt ensam i mitt företag. Kan jag få stöd?
Ifall du har en inhoppare som du betalar lön åt så söker du stöd från NTM-centralen

Vilka uppgifter måste ensamföretagaren lämna in för att ansöka om stödet?

För att ansöka om finansiering måste man fylla i en ansökningsblankett med följande uppgifter:

  • Ansökandes basuppgifter
  • Beskrivning av verksamheten
  • De de minimis-stöd den sökande fått under det gångna året och de två föregående beskattningsåren. 
  • Plan för stabilisering av verksamheten (hur företagaren kommer att använda det beviljade understödet)

Följande bilagor måste lämnas in:

  • Bokslut 2019 / senaste bokslut eller skattedeklaration 2019 / senaste skattedeklaration
  • Kopia av bokföringen och/eller kontoutdragen för att påvisa hur försäljningen och kostnaderna har utvecklats på månadsbasis 2020
  • Utdrag ur skatteskuldsregistret. Om företaget har en skatteskuld, skall det finnas med uppgifter om en av Skatteförvaltningen godkänd plan för att betala skatteskulden uppgift om en motsvarande plan i fråga om utsökning eller uppgift om en ansökan om betalningsarrangemang för skatteskulden.

Företagaren ska i samband med ansökan intyga att uppgifterna stämmer. Om företagaren själv sköter sin bokföring, behöver uppgifterna inte vara bestyrkta av en bokförare, men företagaren måste då intyga att uppgifterna är korrekta.

Information om hur och var ansökningsblanketten kan fyllas i och vart den ska skickas finns på kommunernas och Concordias hemsidor.

Var får jag tag på alla bilagor som behövs?

Senaste bokslut har du säkert själv eller så får du det av din bokförare. Vill du bifoga senaste skattedeklaration har du den också själv, din bokförare har den eller så hittar du den i MinSkatt på nätet. Bokföringsrapport för 2020 där det syns att din verksamhet lidit av coronakrisen efter 16.3 beställer du av din bokförare eller producerar själv. Det går också att bifoga företagets kontoutdrag där det framgår inkomster och utgifter för 2020 och specifikt för perioden efter 16.3.

Det har gått så kort tid ännu sedan 16.3 så det syns ännu inte i min bokföring men jag vet att affärerna går dåligt. Kan jag få stöd?

Ur din bokföringsrapport behöver det tydligt framgå att din omsättning sjunkit med minst 30% efter 16.3. Ifall detta inte ännu syns så går det att söka stödet senare, t ex i maj eller juni.

Hur noggrant behöver jag fylla i ansökan?
Desto noggrannare och bättre din ansökan är ifylld, desto snabbare kan den behandlas. Om du till exempel inte bifogat alla bilagor uppmanas du att komplettera ansökan och detta fördröjer behandlingen.

Jag har ingen FöPL men arbetar på heltid som företagare. Kan jag få stöd?

Om du på annat sätt än via FöPL kan påvisa att du är heltidsföretagare med en företagarinkomst som är minst 20 000 euro på årsbasis kan du söka stöd. Observera att du också bör redovisa för hur dina inkomster sjunkit efter 16.3.

Mitt företag är i Jakobstad men jag bor i Larsmo. Från vilken kommun skall jag söka stöd?

Du söker om stöd från den kommun som är registrerad som hemort för ditt företag. Om du är osäker kan du söka med fo-nummer från tjänsten www.ytj.fi

När öppnas ansökningen och hur snabbt kommer stödbesluten att fattas?

Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia som sköter om behandlingen av ensamstödansökningarna i Jakobstadsregionen har öppnat ansökningen 20.4.2020. Vi behandlar ansökningarna i den ordning de inkommer. Vi uppmanar alla att främst använda den elektroniska stödansökningsblanketten. Pappersblanketter finns tillgängliga vid alla kommunkanslier och vid Concordia. Dessa skall fyllas i och returneras per post till Concordia (Skolgatan 25-27C, 68600 Jakobstad). Notera att kommunkanslierna är stängda och du behöver ringa och boka tid för att upphämtning av pappersblanketterna.

Var får ensamföretagaren mer detaljerad information om ansökningsförfarandet?

På Concordias och kommunernas hemsidor. Concordia ansvarar för emottagande och behandling av ansökningar från de ensamföretag som verkar i Concordias ägarkommuner (Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre). Concordia gör beslutsförslag till kommunerna och kommunernas utsedda tjänsteinnehavare gör de slutliga stödbesluten. Företagets hemkommun sköter om stödutbetalningen.

Kommer alla kommuner att bevilja understöd?

Uppgiften är frivillig för kommunerna, men arbets- och näringsministeriet kommer i beredningen att garantera att ensamföretagaren inte blir utan stöd. Kommunerna kan också samarbeta i beviljandet av understöd. Kommunerna informerar företagarna var och när understödet kan ansökas.

I Jakobstadsregionen (Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre) är det regionens utvecklingsbolag Concordia som tar emot stödansökningarna, behandlar dem och skickar vidare till respektive kommun för beslut.

Kan ensamföretagaren ansöka om och få både det stöd som ansöks från kommunen och arbetslöshetsförmån? Hur påverkar stöden varandra?

Företagaren kan ansöka om både ensamföretagarstöd och arbetslöshetsskydd. Stöden sammanjämkas inte, beviljas man det ena stödet påverkar det inte beviljandet eller omfattningen av det andra stödet.

Kan ensamföretagaren få ensamföretagarstöd för flera företag?

Nej, det kan man inte, eftersom ensamföretagaren inte kan arbeta i huvudsyssla i flera än ett företag.

Kan en ensamföretagare som arbetar i bisyssla få ensamföretagarstöd?

Nej, det kan man inte, eftersom beviljandet av understöd förutsätter företagande i huvudsyssla.

Vad betyder det att kommunen ingår ett avtal med företagaren om understödet?

Avtalet mellan kommunen och företagaren ingås när kommunen fattar beslut om stödet och företagaren godkänner villkoren för stödet.

Vilka näringsgrenar omfattas av stödet? Berör stödet jordbruksidkare?

Finansiering kan inte beviljas till jordbruks-, fiske- och skogsbruksföretag eller de företag som sysslar med förädling av jordbruksprodukter.