Stödmöjligheter för företag

(08.05.2020 | Concordia)

STÖDFORMER SOM FINNS ATT FÅS FÖR:

ENSAMFÖRETAGARE: Ensamföretagarstöd

 • 2000€
  NOTERA: ANSÖKNINGSTIDEN FÖR STÖDEN FRÅN NTM-CENTRALEN OCH BUSINESS FINLAND GÅR UT 8.6.2020, kl.16.15

SMÅFÖRETAG (1-5 anställda):

 • Finansiering söks via NTM-centralen
 • Finns två typer av coronafinansiering: 1.Understöd för att göra en situationsanalys 2. Understöd för utvecklingsåtgärder

1. Situationsanalys dvs. ett företag kan utreda och planera:

- företagets verksamhet
- nya affärsverksamheter
- organisering av produktion och tjänster vid marknads- och produktionsstörningar orsakade av corona och tiden därefter

Stödet för situationsanalys kan vara högst 80 % av de kalkylerade kostnader som ligger till grund för understödet. Det kan dock uppgå till högst 10 000 euro och högst 70 % av understödet kan betalas i förskott.

Läs mera på NTM-centralens hemsidor.

2. Utvecklingsåtgärder - vars avsikt är att förbättra företagets möjligheter vid marknads- och produktionsstörningar orsakade av coronaviruset och tiden därefter.

Åtgärderna kan till exempel gälla:

- nya riktningar för affärsverksamheten
- utveckling av nätverket för underleverantörer
- en ny typ av organisering av produktionen
- utveckling av produkter och tjänster
- stärka kompetensen.

Stödet kan vara högst 80 % av de godtagbara kostnader som ligger till grund för understödet.
Det kan uppgå till högst 100 000 euro, dock i förhållande till omfattningen av företagets verksamhet. Högst 70% av understödet kan betalas i förskott.

Läs mera på NTM-centralens hemsidor.

SMF-FÖRETAG (6-250 anställda)

 • Utvecklingsfinansiering för små- och medelstora samt midcap-företag
 • Ansöks från Business Finland
 • Finns två typer av finansiering: 1. Förutredning och 2.Utvecklingsfinansiering

1. Förutredning - företaget kan utreda och planera nya affärsfunktioner, ersättande underleverantörskedjor och organisering av produktionen under och efter störning orsakad av coronaviruset. Den rekommenderade längden för projektet är 4 månader.

- Stödet är högst 10 000€

Finansieringens storlek är 80 procent av de godkända totala kostnaderna för projektet och förskott kan betalas upp till 70 procent av den beviljade finansieringens belopp. Storleken på Business Finlands finansiering är högst 10 000 € (då är projektets totala budget 12 500 euro).

2. Utvecklingsfinansiering - företaget kan genomföra de utvecklingsåtgärder som man identifierar i en förutredning eller inom övrig verksamhet och som förbättrar företagets möjligheter under och efter störning orsakad av coronaviruset. Syftet med åtgärderna ska vara nya lösningar för företagets produkter och produktion. Den rekommenderade längden för projektet är ett år.

- Stödet är högst 100 000€

Finansieringens storlek är 80 procent av de godkända totala kostnaderna för projektet och förskott kan betalas upp till 70 procent av finansieringens belopp. Storleken på Business Finlands finansiering är högst 100 000 € (då är projektets totala budget 125 000 euro).

Vanliga frågor och svar angående Business Finlands finansieringsformer.

 

FÖRETAG INOM RESTAURANGBRANSCHEN

Förplägnadsföretag kan få stöd för att anställa en arbetstagare när verksamheten inleds på nytt samt gottgörelse för verksamhetsbegränsningar. För betalningen av stödet och gottgörelsen ansvarar NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter: KEHA-keskus.

Gottgörelse för verksamhetsbegränsningar:

 • Beloppet av gottgörelsen fastställs enligt hur mycket företagets försäljning har minskat i april 2020 jämfört med den genomsnittliga försäljningen i april–maj 2019 eller i januari–februari 2020. Som referensperiod väljs automatiskt en period som är förmånligare för företaget.
 • Gottgörelsen är högst 15 procent av försäljningsminskningen och högst 500 000 euro.
 • Gottgörelsen betalas till företagen i form av en massutbetalning, i regel utan ansökan, på basis av de företagsspecifika mervärdesskatteuppgifter som fås från Skatteförvaltningen. Då förutsätts det inte att företagaren vidtar några egna åtgärder. Företag som inte kan inkluderas i massutbetalningarna beviljas gottgörelse på ansökan.
 • Gottgörelsen betalas i två poster till de företag som får gottgörelsen som massutbetalning. Den första posten betalas ut så snabbt som möjligt. Avsikten är att slutposten av gottgörelsen ska betalas i slutet av juni.
 • Beloppet av gottgörelsen påverkas inte av andra stöd som företaget får. En eventuell samordning av stöden bedöms separat.

Stöd för återanställning:

 • Stödets belopp är 1 000 euro per arbetstagare. Stöd kan fås för högst det antal arbetstagare som i februari 2020 kalkylmässigt arbetade i företaget på heltid, inklusive arbete som skaffats som hyrd arbetskraft eller underleverans. På grund av EU:s regler om statligt stöd är stödbeloppet dock högst 800 000 euro för ett företag eller en koncern.
 • Stödet betalas för de arbetstagare till vilka företaget för tiden 1 juni–31 augusti 2020 betalar sammanlagt 2 500 euro i lön eller för arbete som skaffats som hyrd arbetskraft eller underleverans betalar 4 500 euro per arbetstagare till tjänsteleverantören.
 • Vid beviljandet av stöd för återanställning saknar det betydelse i vilken typ av anställningsförhållande arbetstagarna står till förplägnadsföretaget.
 • Stöd beviljas inte för lönekostnaderna för de arbetstagare för vilka något annat offentligt stöd har beviljats.
 • Stödet beviljas på ansökan. Ansökan betalas genast när utvecklings- och förvaltningscentret har fattat beslut om beviljande av stöd.

Vanliga frågor och svar angående stödet och gottgörelsen - Arbets- och näringsministeriets sidor 

STATENS KOSTNADSSTÖD TILL FÖRETAG

Regeringen har dragit upp riktlinjer för kostnadsstöd till de företag vars omsättning har sjunkit avsevärt pga. coronakrisen och som har utgifter som är svåra att anpassa. Statskontoret betalar kostnadsstödet.

Lagen om kostnadsstöd till företag är under beredning hos arbets- och näringsministeriet respektive finansministeriet. Lagen torde godkännas i riksdagen tidigast i juni. Läs aktuell information här.

Vanliga frågor och svar angående kostnadsstödet - (Statskontoret)