Tidigare teman

På denna sida hittar du en sammanfattning av olika utvecklingsteman som Concordia jobbat med.

Samskapande och utveckling genom test

För att ge utvecklingsarbetet på Concordia ett stabilare fundament genomfördes Co-creating the Future Jakobstad Region projektet (2013–2015). Det centrala var att driva utvecklingen framåt genom samskapande (co-creative) aktiviteter, testa och implementera nya metoder och systematisera nätverkssamarbetet i regionen. Projektet finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Österbottens förbund och Concordias ägarkommuner.

Samarbetskoncept och synlighet för Campus Allegro

När fem utbildningsenheter flyttade in under samma tak, genomfördes Projekt Allegro åren 2012–2014 med fokus på synlighet, samverkan och kvalitet. Idén var att sammanföra potential, resurser, idéer och aktiviteter kring det nybyggda Campus Allegro. I projektet genomfördes åtgärder som inte ingår i den normala verksamheten för utbildningsenheterna. Vi utvecklade koncept, grundade forum och erbjöd arenor över organisationsgränserna Projektet finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Österbottens förbund, yrkeshögskolorna Novia och Centria samt Concordias ägarkommuner.

Gemensam syn på markanvändnings-, boende- och trafikfrågor

Ett förstärkt MBT-samarbete var temat på ett projekt (2011–2013) där kommuner och regionala aktörer kom överens om gemensamma målsättningar och en grund för intressebevakning inom MBT-frågor. I projektet tog man fram en gemensam strukturplan, Livskvalitet 2040, för Jakobstadsregionen. Projektet finansierades av Österbottens förbund och Concordias ägarkommuner.

Testning av förändringsstödande åtgärder

För att stöda företag, organisationer och individer i nyskapande utveckling erbjöds förändringsstödande tjänster och aktiviteter genom projektet GNISTRUM (2011–2013). Med stöd av projektåtgärder har fler företag, organisationer och individer i regionen kommit i kontakt med kreativa arbetsmetoder och processer. Följderna av det här ses i allt från företagens produktutveckling till organisationers och föreningars verksamhetsutveckling och individers personliga utveckling i såväl arbete som fritiden. Projektet finansierades genom Europeiska regionala utvecklingsfonden, Österbottens förbund och Concordias ägarkommuner.

Utveckling av Karleby-Jakobstads flygplats

Fungerande flygtrafik med goda förbindelser till världen och en smidig, tillgänglig flygplats är viktigt för regionens globalt aktiva företag. Av flygplatsens resenärer utgör ca 70 % affärsresenärer. För företagen är snabba förbindelser till omvärlden en viktig konkurrensfaktor, och områdets tillgänglighet bl.a. per flyg är viktig för regionens framtida livskraft och dragningskraft. Utvecklingsprojekten 2008–2013 finansierades av Österbottens och Mellersta Österbottens förbund samt av KOSEK och Concordia.

Trygga tillgången till social- och hälsovårdstjänster

Åren 2010–2012 genomfördes projektet VERA. Med projektet ville man öka mångfalden av serviceproducenter som kompletterar den offentliga sektorn då det gäller produktion av tjänster inom social -och hälsovård och främja förutsättningar för mikroföretag inom sektorn. I byarna ville man uppmuntra till att själva bidra till produktion av tjänster för att skapa möjligheter för alla åldersgrupper att leva ett fullödigt liv i sin närmiljö. Projektet finansierades genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Aktion Österbotten, Dynamo, Svenska kulturfonden och Concordia.

Hävkraft 2007-2013 EU ÖF